Klantbeoordeling 5/5
5/5

De onthoudingsverklaring

onthoudingsverklaring

U heeft een onthoudingsverklaring ontvangen en vraagt zich af wat te doen. Als u een sommatiebrief ontvangt waarin wordt gesteld dat u inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (bijvoorbeeld een auteursrecht, merkrecht, modelrecht of octrooirecht), dan gaat die brief vaak gepaard met een zogenoemde onthoudingsverklaring. Het is belangrijk om deze niet zomaar te ondertekenen. U doet u er verstandig aan om eerst juridische hulp in te schakelen.

Wat is een onthoudingsverklaring

Een onthoudingsverklaring is eigenlijk niets meer dan een (veelal schriftelijke) verklaring waarin de ene partij ten behoeve van de andere partij zich verplicht om bepaalde gedraging te staken en gestaakt te houden. Dit meestal op straffe van het betalen van een dwangsom voor elke inbreuk die nadien wordt gepleegd.

De onthoudingsverklaring wordt veel gebruikt in zaken betreffende een inbreuk op een recht van Intellectuele Eigendom. Rechten van intellectuele eigendom zijn bijvoorbeeld auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u inbreuk heeft gemaakt het auteursrecht op een foto, of dat u iemands bedrijfsnaam gebruikt. Als u inbreuk heeft gemaakt op een dergelijk recht dan is de kans groot dat u een sommatiebrief heeft ontvangen met daarin of daarbij een onthoudingsverklaring.

Wanneer inbreuk wordt gemaakt op een dergelijk recht dan heeft de rechthebbende er een groot belang bij dat de inbreukmaker een verklaring ondertekent dat hij de inbreuk zal staken en gestaakt houden op straffe van een flinke direct opeisbare boete. Immers kan de rechthebbende er slechts dan vanuit gaan dat zijn rechten veilig zijn gesteld. De onthoudingsverklaring wordt bijgevoegd bij een sommatiebrief, of maakt daar deel van uit.

Wat staat er in een onthoudingsverklaring?

Naast de verplichting om de inbreuk te staken en gestaakt te houden staat er vaak meer in het document dat wordt aangeduid als onthoudingsverklaring. Hoewel strikt gezien geen onderdeel van de onthoudingsverklaring, worden in het document vaak ook verplichtingen opgenomen zoals het het betalen van schadevergoeding (al dan niet in de vorm van winstafdracht), vergoeding van gemaakte juridische kosten, het verstrekken van bepaalde informatie en de plicht tot vernietiging van inbreukmakende goederen. Zoals gezegd gaat de onthoudingsverklaring vaak gepaard met een sommatiebrief. Hierin staat doorgaans beschreven op welke wijze de rechthebbende meent dat er inbreuk wordt gemaakt op zijn of haar rechten.

Moet u de onthoudingsverklaring tekenen?

U bent niet verplicht een onthoudingsverklaring te tekenen. De onthoudingsverklaring maakt doorgaans deel uit van een schikkingsvoorstel. Het staat u te allen tijde vrij niet op dat voorstel in te gaan. Indien u een onthoudingsverklaring echter niet tekent, dan stelt u zich wel bloot aan het aanzienlijke risico dat uw wederpartij hier geen genoegen mee neemt en bij de rechter zal vorderen dat de inbreuk gestaakt wordt. Veelal zonder nadere aankondiging.

In dat geval dient u er rekening mee te houden dat de kosten fors zullen oplopen. In veel gevallen bent u verplicht om u juridisch te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Indien u de zaak niet wint, dan zult u als verliezende partij niet alleen uw eigen advocaatkosten moeten betalen, maar ook de volledige daadwerkelijke advocaatkosten van de wederpartij en de overige gemaakt kosten zoals het griffierecht en de kosten van de deurwaarder. Het document “Indicatietarieven in IE-zaken” op de website van De Rechtspraak geeft een idee van die kosten. De te vergoeden kosten in een ‘normale’ bodemprocedure worden in beginsel geïndiceerd op € 17.500, -. Daar komen uw eigen advocaatkosten dus nog bovenop.

Wat moet u dan wel doen?

Het is in vrijwel elk geval in uw voordeel om het niet tot een kostbare juridische procedure te laten komen. Het is echter ook niet verstandig om klakkeloos een onthoudingsverklaring te tekenen waarvan u de juridische implicaties niet ten volle overziet. Een getekende onthoudingsverklaring is in beginsel een rechtsgeldige overeenkomst waar uw wederpartij rechten aan kan ontlenen. U kunt hierdoor in grote problemen komen.

Om deze reden is het altijd verstandig om op tijd juridische hulp in te schakelen. Een in intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerde advocaat van Hemstra Advocatuur kan voor u beoordelen of u inderdaad inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander en zo ja en of hetgeen gevorderd wordt realistisch is. Vaak wordt gedreigd met enorme boetes en te betalen schadevergoeding, terwijl de kans dat deze vorderingen in rechte worden toegewezen verwaarloosbaar of zelfs ronduit uitgesloten is. De zaak kan dan voor een fractie van het bedrag worden geschikt. Een schikking treffen betekent een afspraak maken waarmee het conflict wordt opgelost. U betaalt dan een bedrag ‘ter finale kwijting’ waarmee de zaak is afgedaan. Dit gaat buiten de rechter om en er zal geen rechtszaak meer plaatsvinden.

Contact

Als u een onthoudingsverklaring en/of een sommatiebrief heeft ontvangen en behoefte heeft aan juridische bijstand, neem dan vandaag nog contact op met een intellectueel eigendomsrecht advocaat van Hemstra Advocatuur door ons contactformulier in te vullen. Of bel ons gratis op 050 211 08 92. U ontvangt gratis, snel en zonder enige verplichting van uw kant een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak.

Het eerste telefonisch consult met een advocaat is altijd gratis. Daarna maken wij duidelijke afspraken over de kosten, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan, Neem dus meteen contact op.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis

bkr registratie verwijderen
Privacyrecht
Rick Hemstra

BKR registratie verwijderen

Een BKR registratie verwijderen is vaker mogelijk dan u denkt. Meer dan 7 miljoen Nederlanders hebben een notering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat

Verder lezen