Klantbeoordeling 5/5
5/5

Auteursrecht advocaat

Een auteursrecht advocaat adviseert en procedeert op het gebied van auteursrecht. Het auteursrecht is een van de intellectuele eigendomsrechten. Het is het uitsluitend recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De reikwijdte van het auteursrecht is erg breed. Een auteursrecht kan rusten op alle werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Bijvoorbeeld op een foto, een film, een schilderij, een tekening of een ontwerp, maar ook een tekst of een huis, en zelfs op de broncode van software. Aan het verkrijgen van het recht zijn geen formaliteiten verbonden. Een auteursrecht ontstaat bij ontstaan van het werk en registratie is niet vereist. De maker is beschermd vanaf het moment dat het werk ontstaat en het auteursrecht recht duurt voort tot 70 jaar na het overlijden van de maker.

Inhoudsopgave

Wat is een werk

Volgens artikel 1 van de auteurswet rust het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Het is dus noodzakelijk dat er sprake is van een ‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Niet elke creatie is echter een werk zoals bedoeld door de wetgever. Daarvoor moet het de werktoets doorstaan. De werktoets is de maatstaf die wordt gebruikt om te toetsen of een creatie auteursrechtelijke bescherming geniet. Volgens deze (door de Hoge Raad ontwikkelde) maatstaf is sprake van een werk indien het voorwerp een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter moet bezitten, betekent dat de vorm niet ontleend mag zijn aan een ander werk. De eis dat het voorwerp het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes.

Wat niet in aanmerking komt voor bescherming is alles ‘al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.’, aldus ons hoogste rechtscollege. De drempel voor auteursrechtelijke bescherming is overigens erg laag. Door een rechter wordt niet snel geoordeeld dat een werk de werktoets niet doorstaat.

Overigens moet het werk ook zintuiglijk waarneembaar zijn. Een enkel idee komt niet voor bescherming in aanmerking, aan dat idee moet daadwerkelijk uitvoering zijn gegeven,

auteursrecht advocaat

Wie is auteursrechthebbende

De auteurswet kent in principe het auteursrecht op een werk toe aan de maker van dat werk. De maker is degene die het werk tot stand heeft gebracht. Dat hoeft niet per se degene te zijn die het werk feitelijk heeft vervaardigd. De auteursrechthebbende van een onder architectuur gebouwde woning is de architect en niet de aannemer.

Op het uitgangspunt dat de maker van een werk de rechthebbende is, zijn overigens wel een aantal belangrijke uitzonderingen. Bijvoorbeeld in het geval van de werknemer in loondienst. De werkgever wordt namelijk door de wet aangewezen als maker van in dienstbetrekking vervaardigde werken.

Welke rechten geeft een auteursrecht

De wetgever kent aan de houder van een auteursrecht een aantal rechten toe. Uitsluitend de auteursrechthebbende heeft de bevoegdheid het door het auteursrecht beschermde werk openbaar te maken en te verveelvoudigen (ook wel de exploitatierechten genoemd). Iemand anders mag dit dus niet doen. Als iemand anders het werk kopieert en op internet plaatst of op een andere manier openbaar maakt, dan kan degene die het auteursrecht heeft daartegen optreden. Deze rechten zijn overdraagbaar en voor licentie vatbaar. Je kunt dus iemand anders (al dan niet tegen vergoeding en onder bepaalde voorwaarden) toestaan om het werk te kopiëren en openbaar te maken. Overdracht van auteursrechten moet gebeuren bij akte en kan ook bij voorbaat al.

Naast het exclusieve recht van exploitatie heeft de maker een aantal persoonlijkheidsrechten. Onder meer het recht op naamsvermelding en het recht om zich te verzetten tegen wijzigingen in en aantasting van het werk. Deze ‘morele’ rechten zijn niet overdraagbaar en de maker kan dus zelfs als hij zijn rechten heeft overdragen een beroep doen op deze rechten..

Beperkingen van auteursrecht

Het auteursrecht is niet absoluut. In de wet staan een aantal uitzonderingen op het auteursrecht. Wanneer een van deze uitzonderingsgevallen aan de orde is kan op het auteursrecht niet (onverkort) een beroep worden gedaan. Er zijn bijvoorbeeld uitzonderingen opgenomen voor onderwijs en wetenschap. Ook zijn er uitzonderingen voor de pers en voor eigen gebruik.

Advocaat auteursrecht

Een gespecialiseerde en ervaren auteursrecht advocaat van Hemstra Advocatuur kan helpen op het gebied van auteursrecht. Bijvoorbeeld bij het overdragen van auteursrecht en het verlenen van een licentie aan een ander en bij het adviseren en zo nodig procederen over een geschil met betrekking tot het auteursrecht. Bijvoorbeeld door op het opstellen en versturen van een sommatiebrief. Vragen of meteen juridische hulp nodig? Neem gratis en vrijblijvend contact op via 050 211 08 92 of vul het contactformulier in. Direct een gratis consult inplannen is ook mogelijk; dan bellen wij jou. Hemstra Advocatuur werkt landelijk en het eerste telefonische consult is altijd geheel kosteloos.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. Daarna maken we altijd duidelijke afspraken over de kosten.