Klantbeoordeling 5/5
5/5

PopSockets Merkinbreuk (Vonnis RB Den Haag)

Popsockets merkinbreuk sommatiebrief

In een recent vonnis heeft de rechtbank de Den Haag in het voordeel van PopSockets besloten in een merkinbreuk zaak.

PopSockets, een bekende fabrikant van telefoonaccessoires, had de inbreukmaker, een Vennootschap Onder Firma (VOF), aangeklaagd wegens inbreuk op haar merkrechten en modelrechten wegen de verkoop van namaak Popsockets op onder meer Marktplaats.

Inleiding

PopSockets is een bedrijf dat sinds januari 2014 wereldwijd telefoonaccessoires verkoopt waaronder een herplakbare, uitklapbare knop (‘button’) en herplakbare houder voor mobiele telefoons en andere elektronische apparaten de ‘PopSocket’. PopSockets verkoopt deze producten zowel los als in combi-packs via haar eigen website en webshops zoals Coolblue, bol.com en Amazon. Het bedrijf is houder van verschillende merkrehctne (Uniemerken) en het Gemeenschapsmodel voor de vormgeving van de houder.

Wat was er aan de hand?

In 2017 constateerde PopSockets dat er inbreuk werd gemaakt op haar rechten. Er werden advertenties geplaatst op Marktplaats.nl door een VOF die mogelijk inbreuk maken op de merkrechten van PopSockets. Naast de advertenties op marktplaats.nl werden er ook berichten geplaatst op de Facebookpagina’s van de vennoten van de VOF.

ACP Anti Counterfeit & Piracy Investigations voerde in opdracht van PopSockets een testaankoop uit op basis van een van de advertenties van de VOF op Marktplaats.nl. Hierbij werden 20 buttons aangekocht voor een bedrag van € 48,35 (inclusief verzendkosten).

In reactie op deze mogelijke inbreuk op de merkrechten van PopSockets, heeft haar advocaat, de heer mr. E.J.V.T. van den Broek van LXA Advocaten de gedaagde(n) een sommatiebrief gestuurd waarin wordt gesommeerd om de inbreuk te staken, inzage te geven in de omvang van de inbreuk en de herkomst van de inbreukmakende producten. Ook werd de VOF en haar vennoten gesommeerd de resterende voorraad inbreukmakende producten af te geven, de onrechtmatig genoten winst af te dragen, de door PopSockets geleden schade en gemaakte (advocaat)kosten te vergoeden en een onthoudings- en afstandsverklaring te ondertekenen.

In reactie op de brief van de advocaat hebben de gedaagde(n) aangegeven dat hij en zijn vrouw 30 PopSockets hadden ingekocht op de Bazaar in Beverwijk en deze met een kleine winst hadden doorverkocht. Na het ontvangen van de brief hebben zij alle advertenties van internet verwijderd en waren zij bereid om de winst van € 11,00 terug te storten op de rekening van PopSockets.

Wat wil PopSockets?

Met dit schikkingsaanbod ging PopSockets (niet geheel verbazend) niet akkoord. PopSockets is een juridische procedure gestart waarin PopSockets eist dat de rechtbank:

  • de VOF en haar vennoten beveelt om onmiddellijk na betekening van het vonnis elke inbreuk op de Uniemerken en het Model van PopSockets te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom;
  • de VOF en haar vennoten beveelt om binnen tien werkdagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van PopSockets schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafde, opgave te doen van diverse informatie met betrekking tot de inbreukmakende producten;
  • de VOF veroordeelt tot afdracht van de door haar genoten winst en vergoeding van door PopSockets geleden morele schade, vermeerderd met wettelijke rente;
  • de VOF beveelt om binnen tien werkdagen na betekening van het vonnis de gehele voorraad inbreukmakende producten ter vernietiging aan PopSockets af te geven.

een en ander met veroordeling van de VOF in de volledige proceskosten conform art. 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.

PopSockets stelt daartoe kortgezegd dat de VOF inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten en modelrechten door zonder toestemming producten te verkopen die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de producten van PopSockets.

De beoordeling van de vorderingen van PopSockets door de rechtbank

De rechter oordeelt als volgt over deze zaak. Op basis van artikel 9 lid 2 sub a UMVo heeft de merkhouder het recht om het gebruik van een teken voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en zonder toestemming wordt gebruikt.

Met het verweer van gedaagde(n) dat het onduidelijk is of het om originele PopSockets-producten gaat maakt de rechtbank korte metten. De rechtbank oordeelt dat er voldoende bewijs is dat de aangeboden producten namaak zijn. De verpakkingen, een ontbrekend woordmerk en prijsstelling wijzen hierop. Het beroep van de VOF op uitputting van de rechten binnen de Europese Economische Ruimte wordt afgewezen wegens onvoldoende bewijs. Omdat de merkenrechtelijke grondslag van PopSockets slaagt, blijft een beoordeling van het modelrecht onbesproken.

De rechtbank veroordeelt de VOF om alle inbreuken op de Uniemerken in de EU te staken en binnen tien werkdagen een gedetailleerde opgave te doen van alle inbreukmakende producten en gerelateerde informatie. Ook wordt de VOF veroordeeld tot het afdragen van de genoten winst en vergoeding van morele schade, plus wettelijke rente. De VOF moet de gehele voorraad inbreukmakende producten ter vernietiging afgeven aan PopSockets. Tot slot wordt de VOF veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van € 7.101,45, te vermeerderen met wettelijke rente bij niet-tijdige betaling. Het vonnis is meteen uitvoerbaar, en verdere vorderingen worden afgewezen.

Conclusie

Het enige verweer van de VOF was niet steekhoudend. In dit soort zaken waarin de inbreuk nagenoeg vaststaat is het vaak zinvol is om te proberen een schikking te treffen. Door niet te schikken, maar het op een procedure aan te laten komen heeft de VOF nu flinke kosten moeten maken, waaronder een fors bedrag aan advocaatkosten van de wederpartij. Het bereiken van een schikking had hoogstwaarschijnlijk geleid tot lagere kosten en een snellere oplossing voor beide partijen, waardoor het verstandig is om in vergelijkbare situaties serieus te overwegen om te schikken in plaats van een langdurige en kostbaar juridische procedure aan te gaan.

Dat betekent overigens niet men klakkeloos akkoord moet gaan met alle eisen van de wederpartij. In dit soort zaken is het altijd verstandig om meteen zelf een gespecialiseerde advocaat in te schakelen om te onderhandelen over een zo gunstig mogelijke schikking.

Door het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat krijgt u een realistisch beeld van de mogelijke uitkomsten van de zaak, zowel bij het aangaan van een juridische procedure als bij het bereiken van een schikking.

Uiteindelijk zal het inschakelen van een advocaat doorgaans leiden tot een efficiëntere en effectievere oplossing voor het geschil. In de meeste gevallen valt in dergelijke inbreukzaken een eerlijke en passende schikking te bereiken.

Heeft u ook een sommatiebrief ontvangen? Hemstra Advocatuur is gespecialiseerd in onder andere merkrecht en modellenrecht. We hebben met succes honderden cliënten bijgestaan in dergelijke inbreukzaken. Dit soort zaken maken deel uit van onze dagelijkse praktijk. In veel gevallen kunnen we voor u een schikking bereiken voor een fractie van het oorspronkelijk geëiste bedrag. Over het algemeen wordt er snel een oplossing bereikt en daarmee een dure gang naar de rechter voorkomen.

Neem direct kosteloos contact met ons op zodat we u kunnen helpen. Bel ons, plan een gratis consult in of vul het contactformulier in. Het eerste gesprek is volledig kosteloos en vrijblijvend.

Contact

Neem geheel gratis en vrijblijvend contact met ons op. We reageren uiterlijk binnen één werkdag maar vaak binnen een uur. Het eerste consult is altijd gratis. In letselschadezaken kunt u ook daarna doorgaans kosteloos bijgestaan worden door een advocaat. In andere zaken maken we duidelijke afspraken over de kosten. 

Meer kennis